گذرواژه دانشجویان ایرانی: کد ملی

گذرواژه دانشجویان خارجی: شماره دانشجویی